2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  QUÍMICA ENOLÒGICA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
Es valorarà la correcta aplicació dels continguts explicats a classe en la ressolució de forma correcta i raonada de qüestions i problemes. 8%
Debats
A1
Es valorarà:
- com s'apliquen els coneixements explicats a la classe magistral
- la discussió, amb base científica, sobre qüestions concretes relacionades amb temes de l'assignatura
2%
Proves objectives de preguntes curtes
A1
Es valorarà la correcta aplicació dels continguts explicats a classe en la ressolució de forma correcta i raonada de qüestions i problemes. A la primera convocatòria es realitzaran un total de 4 proves de preguntes curtes al llarg de l'assignatura 90% (para las 4 pruebas)
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Primera convocatòria: Les proves de preguntes curtes correspondran a quatre controls que es realitzaran al llarg de l'assignatura. S'aplicarà per defecte l'avaluació continua. Si un alumne, per qüestions laborals o estada Erasmus, desitja renunciar a l'avaluació continua ho haurà de sol.licitar formalment per escrit, abans de la realització del primer control, seguint el model que es proporcionarà a l'alumne a través de la plataforma Moodle. En aquests casos els quatre controls, els debats i els exercicis seran substituïts per una prova única que correspondrà al 100% de la nota final

Segona convocatòria: els quatre controls, els debats i els exercicis seran substituïts per una prova única, que correspondrà al 100% de la nota final.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

${1}iLa realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora. ${1}i