2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  OENOLOGICAL CHEMICAL ANALYSIS I
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Forums of discussion
A1
A9
B2
C2
C3
C4
S'avaluarà la participació així com el nivell i importància dels comentaris Pot augmentar la nota de la tasca en la que es participi fins a un 15%
Assignments
A1
A9
B2
C2
C3
C4
S'avaluaran els continguts, fonts d'informació consultades, idoneitat i presentació de les tasques.
En cas de que la tasca estigui relacionada amb la ressolució de problemes, s'avaluarà la metòdica seguida per arribar al resultat, el propi resultat i també la capacitat crítica davant els resultats obtinguts.
25%
Mixed tests
A1
A9
B2
C3
C4
S'avaluaran conceptes teòrics abordats a les classes magistrals així com càlculs bàsics. 75%
Others  
 
Other comments and second call

L'avaluació continuada proporcionarà la nota de la primera convocatòria. Els alumnes que no hagin superat aquesta o vulguin millorar nota disposaran d'una segona convocatòria que consistirà en un examen escrit el resultat del qual cal que sigui igual o superior a 5 per tal d'aprovar l'assignatura.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.