2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
castellano 
Grado en Enología (2014)
 Asignaturas
  EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA VITÍCOLAS
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Descripció del programa de l'assignatura i de com s'estructurarà el curs: treballs a realitzar, pràctiques, avaluació
Sesión magistral Mitjançant classes magistrals s'explicaran els continguts que figuren al programa de l'assignatura. Durant les classes teòriques, la descripció dels continguts s'alternaran amb proposta de casos, discussió dels mateixos, debats, resolució de problemes en grups, etc.
Presentaciones/exposiciones Realització i presentació d'un treball en grup: "Caracterització edafoclimàtica vitícola". Treball que engloba tots els continguts explicats durant les sessions magistrals i pràctiques
Supuestos prácticos / Estudio de casos en el aula ordinaria Resolució de casos pràctics a l'aula proposats per la professora, en grups o de manera individual. Casos relacionats amb la teoria explicada
Trabajos Realitzar informe de treball climàtic individual/tutorat amb dades climàtiques. El treball pràctic es realitzarà a classe amb suport informàtic
Atención personalizada Atenció personalitzada al alumne per qualsevol consulta o dubte