2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  VITICULTURAL EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Descripció del programa de l'assignatura i de com s'estructurarà el curs: treballs a realitzar, pràctiques, avaluació
Lecture Mitjançant classes magistrals s'explicaran els continguts que figuren al programa de l'assignatura. Durant les classes teòriques, la descripció dels continguts s'alternaran amb proposta de casos, discussió dels mateixos, debats, resolució de problemes en grups, etc.
Presentations / oral communications Realització i presentació d'un treball en grup: "Caracterització edafoclimàtica vitícola". Treball que engloba tots els continguts explicats durant les sessions magistrals i pràctiques
Practical cases/ case studies in the classroom Resolució de casos pràctics a l'aula proposats per la professora, en grups o de manera individual. Casos relacionats amb la teoria explicada
Assignments Realitzar informe de treball climàtic individual/tutorat amb dades climàtiques. El treball pràctic es realitzarà a classe amb suport informàtic
Personal attention Atenció personalitzada al alumne per qualsevol consulta o dubte