2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
castellano 
Grado en Enología (2014)
 Asignaturas
  EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA VITÍCOLAS
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Presentaciones/exposiciones
A3
Presentacions de treballs en grup "Caracterització edafoclimàtica vitícola".
Igualment es valorarà l'assistència i la participació de l'alumne en les exposicions de la resta de companys
10%
Supuestos prácticos / Estudio de casos en el aula ordinaria
A3
Resolució a classe i a casa de qüestionaris/tasques/exercisis tipus test/discussió de casos en seminaris, plantejats pel professor 12.5%
Trabajos
A3
1.Realitzar treballs autònom/tutorat/individual amb dades climàtiques:
a. diagrama ombrotèrmic,
b. balanç hídric
c. fitxa hídrica, Integral tèrmica,
d. càlcul dels índexs climàtics vitícoles e identificació de la classe climàtica, segons Anàlisi Climàtic Multicriteria (Geoviticulture MCC System).
10%
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A3
Avaluació de la part teòrica mitjançant exercicis control teòrics, eliminatoris de matèria a partir d’una nota superior a 4.5.
Els exercicis control teòrics constaran de preguntes de tipus test, i/o de resposta lliure, i/o comentari d’articles científics.
60%
Otros  

Qüestionari seminari article edafologia-climatologia

7.5%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Criteris d'avaluació de la segona convocatòria:

Per l'avaluació de 2ª convocatòria, l'alumne s'haurà d'examinar de totes aquelles parts en les que no haurà tret un 4.5 com a mínim al llarg del curs en avaluació continuada. No obstant, el professor pot decidir canviar aquest criteri si considera que el treball de l'alumne en la globalitat del curs així ho mereix. En el cas dels treballs i presentacions suspeses, l'alumne podrà tornar-los a presentar en 2ª convocatòria fent les esmenes indicades pel professor.

Queda limitat l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant (art. 21 NAM Grau i art. 20 NAM Màster).

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa, d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic, comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.