2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  OENOLOGICAL MICROBIOLOGY AND BIOCHEMISTRY II
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació dels diferents blocs temàtics de la assignatura
Lecture Exposició teòrica dels continguts
Seminars Resolució de problemes, discussió d'articles divulgatius o científics, i treball en l'aula d'informàtica, sobre temes d'actualitat relacionats amb el temari.
Laboratory practicals Aplicació de tècniques de biologia molecular a mostres de vins i/o mostos.
Personal attention L’alumne pot fer les consultes que cregui convenients mitjançant cita prèvia amb el professor, o per correu electrònic.