2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  OENOLOGICAL MICROBIOLOGY AND BIOCHEMISTRY II
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Seminars
A2
A6
CT1
S'avaluaran les diferents activitats realitzades durant els seminaris, així com les tasques a realitzar fora de l'aula. 10
Laboratory practicals
A2
A6
Presentació d'un informe amb els resultats obtinguts durant el periode de pràctiques, així una prova escrita per avaluar els continguts adquirits durant les pràctiques 20
Mixed tests
A2
A6
Les sessions teòriques seran avaluades de manera continuada al llarg del quadrimestre en forma de proves mixtes.
1r parcial: 30%
2n parcial: 40%
70
Others  
 
Other comments and second call

Es prohibeix l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves a excepció del consentiment exprés del professor.

En l'avaluació continua, s'ha de treure un mínim de 3.5 (sobre 10) en totes les proves realitzades per poder fer la mitja.

Segona convocatòria: els controls seran substituïts per una prova única, que correspon al 80 % de la nota final. Si no s'aprova la part de pràctiques, també es farà una avaluació en la segona convocatoria, que correspon al 20% de la nota final.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.