2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  OENOLOGICAL CHEMICAL ANALYSIS II
IDENTIFYING DATA 2015_16
Subject (*) OENOLOGICAL CHEMICAL ANALYSIS II Code 19224110
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Compulsory Second 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Química Analítica i Química Orgànica
Coordinator
MESTRES SOLÉ, MARIA MONTSERRAT
E-mail olga.busto@urv.cat
montserrat.mestres@urv.cat
Lecturers
BUSTO BUSTO, OLGA
MESTRES SOLÉ, MARIA MONTSERRAT
Web
Relevant information Aquesta assignatura és continuitat de l'Anàlisi Química Enològica I de manera que, un cop assentats els fonaments de les tècniques d'anàlisi i de l'ús de l'utillatge del laboratori enològica s'estudien els mètodes generals d'anàlisi dels principals components químics del vi, tot posant una especial atenció en l'aspecte pràctic d'aquests. Amb això es pretén que l'alumne aprengui no tan sols a interperetar un protocol d'anàlisi enològica sinó que aconsegueixi també obtenir una visió àmplia dels paràmetres analítics emprats en l'enologia i la seva utilitat en la ressolució de problemes enològics. . Esta asignatura es continuidad de la asignatura Análisis Químico Enológico I de forma que, una vez asentados los fundamentos de las técnicas de análisis y del uso del utillaje del laboratorio enológico estudian los métodos generales de análisis de los principales componentes químicos del vino , poniendo especial atención en el aspecto práctico de los mismos. Con ello se pretende que el alumno aprenda no sólo a interpretar un protocolo de análisis enológico sino que consiga también obtener una visión amplia de los parámetros analíticos empleados en la enología y su utilidad en la resolución de problemas enológicos. .
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.