2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
castellano 
Grado en Enología (2014)
 Asignaturas
  VITICULTURA I
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Resolución de problemas/ejercicios
A3
Tasques periòdiques 30
Pruebas mixtas
A3
Proves escrites presencials 50
Otros  

Informes de pràctiques

20
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

La nota mínima per a fer mitjana ha de ser de 4,5.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.