2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  ANÀLISI SENSORIAL II
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
A9
B2
C4
Presencialitat 15%
Atenció personalitzada
B2
Actitut 5%
Proves mixtes
A9
B2
Problemes de tipus test i preguntes curtes 35%
Proves pràctiques
A9
B2
C4
Resolució de problemes de tasts 45%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es prohibeix l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves a excepció de consentiment exprés del professor.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluadora d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluadora. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.