2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
castellano 
Grado en Enología (2014)
 Asignaturas
  ANÁLISIS SENSORIAL II
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Prácticas en laboratorios
A9
Presencialitat 15%
Atención personalizada
Actitut 5%
Pruebas mixtas
A9
Problemes de tipus test i preguntes curtes 35%
Pruebas prácticas
A9
Resolució de problemes de tasts 45%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Es prohibeix l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves a excepció de consentiment exprés del professor.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluadora d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluadora. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.