2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  GENERAL OENOLOGY II
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Work experience in producing wine, beer and cava
A6
CT4
Presentació d'informe i examen.
Assistència obligatòria
20
Laboratory practicals
A6
A7
Presentació d'informe.
Assistència obligatòria
10
Extended-answer tests
A6
A7
2 exàmens parcials de preguntes de desenvolupament sobre el temari 70
Others  
 
Other comments and second call

Per superar l'assignatura es necessari aprovar (5/10) les 3 parts de forma independent.


La segona convocatòria serà igual a la primera convocatòria