2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  WINE CULTURE
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Laboratory practicals
A10
Avaluació mitjançant la participació presencial. Durant les sessions s'elaboraran fitxes de tast que s'entregaran periòdicament per a la seva revisió 10%
Presentations / oral communications
A10
CT5
Anàlisi de les exposicions que hagi de fer l'alumne al llarg del curs. 25%
Mixed tests
A10
Exàmens periòdics (l'assignatura es divideix en dues parts avaluables per separat) 65%
Others  
 
Other comments and second call

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.