2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  SENSORY EVALUATION III
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, exercises
A9
Avaluació continuada 30%
Lecture
A6
A8
A9
Avaluació dels continguts teòrics 30%
Mixed tests
A6
A8
A9
B2
Examen final 30%
Others  

Assiduïtat a las sessions de tast

10%
 
Other comments and second call

La segona convocatòria consistirà en una prova mixta (exercicis i cates).


Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluadora d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluadora. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.