2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  OENOLOGICAL INSTRUMENTAL ANALYSIS
   Contents
Topic Sub-topic
1. Introducció a l’anàlisi instrumental enològic Tècniques, instruments i calibració
2. Espectroscopia UV-Visible i aplicacions enològiques Fonament i instrumentació. Determinació dels compostos orgànics, metalls i compostos fenòlics del vi. Control de la maduració fenòlica
3. Espectroscopia d'absorció i emissió atòmiques (AAS i AES) i aplicacions enològiques Fonament i instrumentació. Determinació dels metalls del vi: K, Ca, Fe, Cu,...
4. Cromatografia de gasos/de líquids i aplicacions enològiques Fonament i instrumentació. Cromatografia de gasos (GC) i determinació dels compostos volàtils, aromes, defectes, residus del vi. Cromatografia de líquids (HPLC) i determinació dels compostos orgànics (àcids, sucres, ...), fenòlics, residus del vi
5. Espectroscopia infraroja i aplicacions enològiques Fonament i instrumentació. Mètodes multiparamètrics amb aplicacions enològiques (mètodes ràpids)
6. Anàlisi instrumental sensorial aplicat a l'enologia Tècniques i instruments. Aplicacions enològiques: Cromatografia de Gasos-Olfatimetria (GCO), nas (e-nose) i llengua electròniques (e-tongue)
7. Control de qualitat en el laboratori i autentificació Validació de mètodes. Tècniques per a l’autentificació dels vins: relacions isotòpiques (IRMS), ressonància magnètica nuclear (RMN)