2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  OENOLOGICAL INSTRUMENTAL ANALYSIS
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Laboratory practicals
A1
A9
S'avaluarà la preparació d'aquestes així com l'execució al laboratori (idoneïtat del material emprat, preguntes i implicació, sentit crític, temps emprat) i la llibreta de laboratori. Al final de les pràctiques caldrà presentar un informe de pràctiques que també serà avaluat 6'3% de la nota final (el treball realitzat al laboratori, juntament amb la llibreta i els informes de pràctiques, comptaran un 35% de la nota de pràctiques)
Forums of debate
A1
A9
S'avaluarà la participació així com el nivell i importància dels comentaris. Aquesta metodologia està directament relacionada amb la realització de les tasques El seu pes a la nota final és variable: pot millorar la nota de la tasca on es participi
Assignments
A1
A9
Informes de pràctiques: s'avaluarà el fonament descrit, la presentació de les dades experimentals, els càlculs, els resultats obtinguts, la discussió dels mateixos i la bibliografia emprada.
Es tindrà en compte l'edició, l'ortografia i la gramàtica del text
7'7% de la nota final (els informes de pràctiques, juntament amb la llibreta i el treball realitzat al laboratori, comptaran un 35% de la nota de pràctiques)
Assignments
A1
A9
Tasques de teoria: s'avaluaran els continguts, fonts d'informació consultades, idoneïtat i presentació de les tasques. Si la tasca està relacionada amb la resolució de problemes, s'avaluarà la metòdica seguida per arribar al resultat, el propi resultat i també la capacitat crítica davant els resultats obtinguts.
Es tindrà en compte l'edició, l'ortografia i la gramàtica del text
9% de la nota final (les tasques comptaran un 15% de la nota de la part de teoria)
Mixed tests
A1
A9

Avaluació dels conceptes teòrics abordats a les classes magistrals així com dels petits càlculs treballats a les mateixes classes
51% de la nota final (els controls que es realitzin comptaran un 85% de la nota de la part de teoria)
Extended-answer tests
A1
A9
Avaluació dels conceptes teòrics i de la resolució de problemes pràctics, tots ells relacionats amb les pràctiques del laboratori 26% de la nota final (aquest examen compta un 65% de la nota de pràctiques)
Others  
 
Other comments and second call

Les PRÀCTIQUES DE LABORATORI són OBLIGATÒRIES.

L'avaluació continuada constarà de treballs, controls, informes i treball de laboratori i examen de pràctiques.

La part de teoria compta un 60% de la nota final (85% controls i 15% tasques). La part de pràctiques compta un 40% de la nota final (65% examen i 35% informes + feina al laboratori). Amb aquests percentatges s'obtindrà la nota de l'avaluació continuada que constitueix la primera convocatòria (es farà mitjana sempre i quan la mitjana dels control de teoria i la nota de l'examen de pràctiques siguin iguals o superiors a 4). Per tal d'aprovar l'assignatura cal que la mitjana d'ambdues parts sigui igual o superior a 5.

Els alumnes que no hagin superat aquesta convocatòria disposaran d'una segona convocatòria que consistirà en un examen escrit final de tota la assignatura i que contarà el 100% de la nota, on hi haurà una part relacionada amb la teoria i una altra relacionada amb les pràctiques (amb uns pesos respectius del 60 i del 40% sobre la nota final). Cal assolir una puntuació mínima de 4 en cada part per tal de fer mitjana amb l'altre. En qualsevol cas, i per tal d'aprovar l'assignatura cal que la mitjana d'ambdues parts sigui igual o superior a 5.

En casos excepcionals en els que no s'hagi pogut assistir a les pràctiques (i sempre prèvia justificació i acceptació del professor) es podrà realitzar un examen pràctic substitutiu de l'avaluació d'aquestes.

Important: es prohibeix l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves, a excepció del consentiment exprés del professor.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells/dispositius que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.