2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  VITICULTURE II
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Assignments
A3
CT5
Treball de plantació 20
Fieldwork/excursions
A3
Informes de les pràctiques 20
Mixed tests
A3
Proves mixtes amb preguntes curtes i interpretació de gràfics. 50
Others  
 
Other comments and second call

Per poder realitzar la mitjana entre les activitats avaluables s'ha de superar la nota de 4'5/10

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.