2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  WINE AGEING
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Laboratory practicals
A6
A9
Actitud de l'alumne i informe de pràctiques. 20%
Mixed tests
A6
A9
Es faran dos parcials i un examen final 75%
Others  
 
Other comments and second call

Es necessita una nota mínima de 4/10 per comptabilitar totes les activitats (parcials i exàmen).

Per superar l'assignatura cal tindre una nota de 5.

La segona convocatòria serà un examen final.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.