2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  ANÀLISI SENSORIAL IV
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A7
A9
B2
Examen pràctic 30%
Treballs
A7
A9
B2
Entrega de treballs i dades de tast 30%
Proves objectives de preguntes curtes
A7
Exàmen teòric de conceptes 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria consistirà en una prova mixta (exercicis i cates) fins a un màxim de 80%.


Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.