2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  SENSORY EVALUATION IV
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, classroom exercises
A7
A9
B2
Examen pràctic 30%
Assignments
A7
A9
B2
Entrega de treballs i dades de tast 30%
Objective short-answer tests
A7
Exàmen teòric de conceptes 40%
Others  
 
Other comments and second call

La segona convocatòria consistirà en una prova mixta (exercicis i cates) fins a un màxim de 80%.


Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.