2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  QUALITY MANAGEMENT AND SAFETY IN THE WINE INDUSTRY
   Contents
Topic Sub-topic
Tema 1. Introducció La indústria vitivinícola en el segle XXI. Normativa i legislació alimentària i normativa i legislació específica del vi. Introducció a la qualitat alimentària.
Tema 2. La Qualitat i les entitats relacionades Definició. Antecedents històrics. Característiques de la qualitat. Qualitat i conformitat. Paràmetres de la qualitat. La gestió de la qualitat. Control de qualitat. Assegurament de la qualitat. Millora de la qualitat.
Tema 3. La traçabilitat Implementació de la traçabilitat en l'empresa. Sistemes de traçabilitat i identificació. Legislació aplicable.
Tema 4. El sistema APPCC, eina clau per assegurar la innocuÏtat dels aliments Introducció al sistema APPCC: el sistema d'APPCC. Origen i objectius. Normativa i legislació aplicable. Glossari de termes i conceptes bàsics.
Accions necessàries per a la implantació del sistema APPCC. Documentació i registres del sistema APPCC. Verificació del sistema APPCC.
Tema 5. Gestió de la qualitat Introducció: fonaments de la Gestió de la Qualitat. L'estandardització de la qualitat: sistemes de gestió de la qualitat. Terminologia de la qualitat. Normes de qualitat. Guies d'ajuda per a la implantació de les normes / sistemes de qualitat. El procés de certificació: documentar, implantar i auditar.

Normes UNE-EN-ISO 9000 de gestió de la qualitat i la seva evolució.
Norma ISO 9001:2015

Tema 6. Protocols específics de qualitat per al sector agroalimentari BRC (British Retail Council), IFS (International Food Standard), ISO 22.000.
Tema 7. Laboratoris d'assaig i calibració Definició de termes. Implantació de sistemes de qualitat en laboratoris d'assaig i calibratge (Norma EN ISO 17025). La sistemàtica analítica en l'acreditació. El control intern de la qualitat: gràfics de control. Bones Pràctiques de Laboratori. Acreditació dels laboratoris.