2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  QUALITY MANAGEMENT AND SAFETY IN THE WINE INDUSTRY
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Practical cases/ case studies in the classroom
A4
A7
C2
C3
Estudi de casos reals d'implementació de normes en una indústria del sector enològic. Lluirament d'un manual integrat de la qualitat, seguretat alimentària i control mediambiental 10
Assignments
A4
A7
C2
C3
Lliurament dels treballs encomenats al llarg del curs correctes en fons i forma 40
Mixed tests
A7
Avaluació dels conceptes teòrics abordats a les classes magistrals 50
Others  
 
Other comments and second call

La nota final de l'assignatura es calcularà considerant les notes dels supòsits pràctics, els treballs i les proves mixtes tenint en compte la ponderació de cadascuna d'elles. Per poder fer mitjana, però, s'ha d'obtenir una nota mínima de 4'5/10 en les proves mixtes.
L'assistència a classe es valora i forma part de l'avaluació dels supòsits pràctics.
A més a més, l'assistència a classe de forma continuada és requisit indispensable per poder realitzar les proves mixtes de l'avaluació continuada.

Important: es prohibeix l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves, a excepció del consentiment exprés del professor.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells/dispositius que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.