2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A4
A7
C2
C3
Estudi de casos reals d'implementació de normes en una indústria del sector enològic. Lluirament d'un manual integrat de la qualitat, seguretat alimentària i control mediambiental 10
Treballs
A4
A7
C2
C3
Lliurament dels treballs encomenats al llarg del curs correctes en fons i forma 40
Proves mixtes
A7
Avaluació dels conceptes teòrics abordats a les classes magistrals 50
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La nota final de l'assignatura es calcularà considerant les notes dels supòsits pràctics, els treballs i les proves mixtes tenint en compte la ponderació de cadascuna d'elles. Per poder fer mitjana, però, s'ha d'obtenir una nota mínima de 4'5/10 en les proves mixtes.
L'assistència a classe es valora i forma part de l'avaluació dels supòsits pràctics.
A més a més, l'assistència a classe de forma continuada és requisit indispensable per poder realitzar les proves mixtes de l'avaluació continuada.

Important: es prohibeix l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves, a excepció del consentiment exprés del professor.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells/dispositius que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.