2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  OENOLOGICAL ENGINEERING
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, exercises
A1
A9
A14
B3
C2
Dels diferents capítols del temari es fan exercicis (dos o tres) 5%
Problem solving, classroom exercises
A1
A14
B6
C4
Dels diferents capítols del temari es fan exercicis a l'aula (dos o tres) 5%
Mixed tests
A1
A4
A8
B8
Examens de control: Es faran dos exàmens per l’avaluació continuada. 1er. 35% nota, 2n control 55% nota. Necessari treure 4 mínim per fer mitjana 90%
Others  
 
Other comments and second call

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.