2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  ENGINYERIA ENOLÒGICA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
A1
A9
A14
B3
C2
Dels diferents capítols del temari es fan exercicis (dos o tres) 5%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
A14
B6
C4
Dels diferents capítols del temari es fan exercicis a l'aula (dos o tres) 5%
Proves mixtes
A1
A4
A8
B8
Examens de control: Es faran dos exàmens per l’avaluació continuada. 1er. 35% nota, 2n control 55% nota. Necessari treure 4 mínim per fer mitjana 90%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.

La segona convocatòria consitirà en un examen de la matèria impartida durant el curs.