2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  OENOLOGICAL ENGINEERING
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, exercises
A1
A9
A14
Problem solving, exercises in the classroom
A1
A14
Mixed tests
A1
A4
A8
Examens de control: Es faran dos exàmens per l’avaluació continuada. 1er. 50% nota, 2n control 50% nota. Necessari treure 4 mínim per fer mitjana 100%
Others  
 
Other comments and second call

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.

La segona convocatòria consitirà en un examen de la matèria impartida durant el curs.