2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
castellano 
Grado en Enología (2014)
 Asignaturas
  INGENIERÍA ENOLÓGICA
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Resolución de problemas/ejercicios
A1
A9
A14
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A1
A14
Pruebas mixtas
A1
A4
A8
Examens de control: Es faran dos exàmens per l’avaluació continuada. 1er. 50 % nota, 2n control 50 % nota. Necessari treure 4 mínim per fer mitjana 100%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.

La segona convocatòria consistirà en un examen de la matèria impartida durant el curs.