2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  VITICULTURAL PATHOLOGIES
   Contents
Topic Sub-topic
Bloc 1. Aspectes introductoris Tema I.1- Introducció: Protecció de cultius. Factors abiòtics i biòtics. Paràsits i patògens. Plagues i malalties. Grups d'organismes causants de plagues i malalties a la vinya.

Tema I.2.- Models de producció vitícola: Viticultura convencional, Viticultura de protecció Integrada, Viticultura Ecològica i Viticultura Biodinàmica. Normativa

Tema I.3.- Els tractaments fitosanitaris en viticultura. Dosificació dels fitosanitaris. Legislació.
Bloc 2. Les plagues de la vinya Tema II. Els principals insectes que afecten la producció vitícola.

Tema III. Els principals àcars d’interès vitícola.

Tema IV. Danys originats per invertebrats i vertebrats a la vinya.
Bloc 3. Les malalties de la vinya Tema V.- Fongs aeris

Tema VI.1- Fongs de les arrels

Tema VI.2- Fongs de la fusta

Tema VII.- Nematodes d’interès vitícola.

Tema VIII.1.- Principals virus, bacteris i fitoplasmes d’interès vitícola.

Tema VIII.2.- Bacteris i podridures del raïm