2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  VITICULTURAL PATHOLOGIES
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Assignments
A3
Realització i discussió de tasques sobre estratègies de protecció i sobre diferents organismes que causen plagues i malalties a la vinya. 7.5
Oral tests
A3
Realització i discussió de tasques sobre estratègies de protecció i sobre diferents organismes que causen plagues i malalties a la vinya. 7.5
Mixed tests
A3
Realització de dos proves parcials escrites 85
Others  
 
Other comments and second call

La segona convocatòria, si s'escau, constarà de les mateixes parts examinades prèviament (part 1 i part 2), sempre que l'alumne no hagi tret una nota superior al

4.5

en alguna de les dues parts, i/o que la mitjana aritmètica entre les dues parts no sigui superior a

5