2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  SELECTING AND IMPROVING WINE INOCULANTS
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Laboratory practicals
A3
A10
Presentació i discussió dels resultats obtinguts durant les pràctiques 15%
Seminars
A3
A10
Participació als debats i a la discussió dels articles realitzats a classe (10%)

Presentació d'un treball bibliogràfic sobre alguna aplicació enològica dels continguts de l'assignatura (25%)
35%
Mixed tests
A3
A10
Prova objectiva de tipus test i/o preguntes curtes 50%
Others  
 
Other comments and second call

La segona convocatòria serà un examen final on es demanarà un bon coneixement dels continguts del curs