2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A11
Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global. 15%
Treballs
A11
Treball bibliogràfic o de camp sobre una temàtica proposada pel professor. 15%
Proves mixtes
A11
Es realitzarà una prova sobre els continguts de la sessió magistral. 70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria serà un examen que contarà el 70%; es guardarà la nota dels supòsits pràctics i els treballs.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.