2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  MICOLOGIA VITÍCOLA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A2
B5
Desenvolupament del contingut teòric de l'assignatura. Es fonamental assistir a les classes magistrals per desprès entendre el contingut de les sessions pràctiques. Per l'avaluació final es tindrà en compta assistència continuada i el seguiment de les classes. 10 %
Pràctiques a laboratoris
A2
B5
Assistència i aprofitament de les classes pràctiques que són obligatòries per a tothom.
La no realització de les pràctiques implica no poder aprovar l'assignatura.
IMPORTANT: el percentatge destinat a l'avaluació d'aquesta part variarà en funció del nombre de faltes d'assistència.
40 %
Seminaris
A2
B5
Presentació d'un treball.

L'interès i la temàtica del treball s'han de comunicar al professor responsable de l'assignatura duran les 4 primeres setmanes una vegada començat el quadrimestre. Passat aquest temps, qui no hagi manifestat interès, s'entendrà que no vol fer el treball. (VEURE ALTRES COMENTARIS )
25 %
Proves objectives de preguntes curtes
A2
Realització d'una prova única de síntesi (per escrit) al final del quadrimestre, segons calendari oficial, que constarà de preguntes relacionades amb el contingut de les classes teòriques i una de practiques. 25 %
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

IMPORTANT RECORDAR: L'assistència a pràctiques és un requisit indispensable per a aprovar l'assignatura.

CONDICIONS PER A LA REALITZACIÓ DEL TREBALL:

- Penjat al Moodle trobaran disponibles:

· Un llistat de temes a escollir. Els temes no es poden repetir entre companys.

· Els criteris pel desenvolupament dels mateixos.

- Els treballs es poden presentar de forma oral o escrita previ acord amb el responsable de l'assignatura:

· El treball oral es farà en base a un Powerpoint de màxim 1/2 h d'exposició a classe per a la resta de companys. Es imprescindible presentar un resum del mateix un dia abans de la data convinguda d'exposició.

· El treball escrit tindrà una extensió màxima de 10 fulls. La data de presentació del mateix serà, com a màxim, l'últim dia de classes teòriques segons calendari oficial.

LA SEGONA CONVOCATÒRIA CONSISTIRÀ EN UNA PROVA ÚNICA AMB PREGUNTES TANT DEL TEMARI DE TEORIA COM EL DE PRÀCTIQUES. PERÒ, RECORDIN SOLAMENT ES PODRAN PRESENTAR AQUELLS QUE HAGIN FET LES PRÀCTIQUES.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.