2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  FERMENTED FOODS
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Presentations / oral communications
A2
55%
Practical cases/ case studies
A2
45%
Others  
 
Other comments and second call

La 2ª convocatòria consistirà en una prova escrita de tots els continguts de l'assigantura. el 20% de la nota serà de les presentación (es guardarà la nota).

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.