2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
castellano 
Grado en Enología (2014)
 Asignaturas
  BEBIDES ESPERITUOSAS
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Sesiones de cata
A1
A12
Assistència obligatòria, necessari justificar absència a les sessions de tast. Farà una prova pràctica de tast 30%
Pruebas mixtas
A1
A12
Una prova escrita durant el curs.
Però és necessari haver assistit a les sessions de tast obligatòriament
70%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Avaluació de la segona convocatòria serà un examen del temari no superat a l'avaluació continuada. Mantindran criteris d'avaluació, conservant-se les notes de pràctiques de laboratori i altres.

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tabletes i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora