2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  SPIRITS
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Tasting sessions
A1
A12
Assistència obligatòria, necessari justificar absència a les sessions de tast. Farà una prova pràctica de tast 30%
Mixed tests
A1
A12
Una prova escrita durant el curs.
Però és necessari haver assistit a les sessions de tast obligatòriament
70%
Others  
 
Other comments and second call

Avaluació de la segona convocatòria serà un examen del temari no superat a l'avaluació continuada. Mantindran criteris d'avaluació, conservant-se les notes de pràctiques de laboratori i altres.

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tabletes i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora