2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
castellano 
Grado en Enología (2014)
 Asignaturas
  HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE DATOS PARA EL LABORATORIO AGROALIMENTARIO
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A1
45-50%
Presentaciones/exposiciones
A1
30%
Atención personalizada
0-5%
Pruebas mixtas
A1
20%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

La segona convocatòria consistirà en un examen, que comptarà el 40% de la nota de l'assignatura, i, opcionalment, en la presentació dels treballs que no s'hagin presentat al llarg del curs, i que comptaran la nota corresponent, fins a un 50% del total de l'assignatura. En el cas de la resolució de problemes, es tindrà en compte la nota de la 1ª convocatòria.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.