2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  DATA ANALYSIS TOOLS FOR THE AGRIFOOD LABORATORY
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, exercises in the classroom
A1
45-50%
Presentations / oral communications
A1
30%
Personal attention
0-5%
Mixed tests
A1
20%
Others  
 
Other comments and second call

La segona convocatòria consistirà en un examen, que comptarà el 40% de la nota de l'assignatura, i, opcionalment, en la presentació dels treballs que no s'hagin presentat al llarg del curs, i que comptaran la nota corresponent, fins a un 50% del total de l'assignatura. En el cas de la resolució de problemes, es tindrà en compte la nota de la 1ª convocatòria.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.