2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE GRAU
   Resultats d'aprenentatge
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Desenvolupar adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en relació a algun dels àmbits on s'aplica l'Enologia.
 A3 Aplicar les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.
 A4 Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un projecte.
 A5 Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.
 A6 Desenvolupar adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en relació a algun dels àmbits on s'aplica l'Enologia.
 A7 Treballar en equip, gestionar equips i comprometre amb la sostenibilitat del medi ambient.
 A8 Treballar en equip, gestionar equips i comprometre amb la sostenibilitat del medi ambient.
 A9 Elaborar un discurs concís, coherent i que comuniqui els resultats del treball.
 A10 Comprometre amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i professional.
 A11 Considerar l'ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials a la pràctica professional.
 A12 Conèixer, analitzar i utilitzar críticament les fonts i la bibliografia.
Comunicar correctament en la llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 CT1 Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.
 CT2 Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital. (Ser digital)
Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença. (Cercar)
Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin desenvolupar les seves activitats acadèmiques. (Organitzar)
Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera honesta. (Crear)
Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació. (Compartir)
 CT3 Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la motivació per afrontar-lo. (Comprensió)
Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els coneixements propis de la disciplina. (Anàlisi)
Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema. (Creativitat)
Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista. (Innovació
Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores. (Avaluació)
 CT4 Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup. (Context)
Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment. (Comunicació)
Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup. (Compromís)
Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes. (Col·laboració)
 CT5 Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)
Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada. (Construcció del discurs)
Elaborar un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu. (Eficàcia)
 CT5 Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)
Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada. (Construcció del discurs)
Produir un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge