2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Grau d'Enologia (2014)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques, física, química i biologia a l'enologia
  A2 Aplicar de manera integrada coneixements bàsics a nivell molecular, cel · lular i metabòlic en microorganismes així com en plantes
  A3 Controlar el sistema productiu de la matèria primera amb criteris de qualitat i seguint els imperatius reglamentaris integrant els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura
  A4 Participar en la programació i disseny de noves instal · lacions vitivinícoles o modificacions de les existents
  A5 Participar en programes d'innovació vitivinícola
  A6 Controlar la transformació del raïm en vi en funció del tipus de producte buscat i dels imperatius reglamentaris tant nacionals i estatals com internacionals i higiènics. Dominar les pràctiques enològiques i els tractaments dels vins.
  A7 Administrar i dirigir el conjunt d'activitats relacionades amb el control de qualitat d'una empresa vitivinícola
  A8 Gestionar una empresa vitivinícola sota criteris de sostenibilitat econòmica
  A9 Donar resposta a problemes vitivinícoles concrets mitjançant la metodologia d'anàlisi adequada i saber interpretar els resultats
  A10 Integrar els aspectes històrics, geogràfics, socials i sanitaris en l'àmbit de l'enologia i la viticultura
  A11 Dissenyar un pla de màrqueting en l'àmbit vitivinícola.
  A12 Elaborar les diferents tipologies de vins escumosos i altres begudes fermentades
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de l'Enologia.
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
  B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.