2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Fermented Beverages (2014)
 Subjects
  LATEST ADVANCES IN THE PRODUCTION OF VINEGARS AND DISTILLED BEVERAGES
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities
Presentació dels diferents blocs temàtics de l'assignatura i del sistema d'avaluació
Lecture Exposició dels continguts teòrics de l'assignatura, ja sigui a classe o publicació dels materials al Moodle
Seminars Ampliació d'alguns continguts donats a les sessions magistrals, mitjançant diferents activitats (conferències específiques, tasques en línia, discussió d'articles, ..)
Tasting sessions
ICT practicals
Personal tuition L'alumne pot fer les consultes al professor mitjançant cita prèvia, el fòrum de dubtes o correu electrònic