2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Fermented Beverages (2014)
 Subjects
  LATEST ADVANCES IN THE PRODUCTION OF VINEGARS AND DISTILLED BEVERAGES
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Seminars
A1
A2
A3
A9
S'avaluaran les diferents activitats realitzades durant els seminaris, així com possibles tasques a realitzar fora de l'aula. 20%
Mixed tests
A1
A2
A3
S'avaluaran els continguts donats a classe mitjançant proves mixtes.
Part vinagres 45%
Part destil·lats 35%
80%
Others  
 
Other comments and second call

Aquesta assignatura es de convocatòria única.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.