2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Fermented Beverages (2014)
 Subjects
  MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Laboratory practicals
A1
A3
S'avaluarà l'informe de les pràctiques així com la participació i actitud durant les mateixes 15%
Seminars
A1
A3
A9
S'avaluaran les diferents activitats realitzades durant els seminaris, així com les tasques a realitzar fora de l'aula. 15%
Mixed tests
A1
A3
CT3
Se evaluaran los contenidos dados en clase mediante pruebas mixtas (dos parciales) 70%
Others  
 
Other comments and second call

L'assignatura té convocatòria única.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tauletes i altres aparells que no estiguin expressament autoritzats per a la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.