2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Innovació en Enoturisme (Erasmus Mundus) (2016)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Identificar els diferents tipus de vi existents i tenir coneixements dels processos de producció vitivinícola, des del tractament de la matèria primera fins a l’obtenció del producte final.
  A2 Identificar i dominar els requisits per al desenvolupament i la implementació de propostes d’emprenedoria enoturística.
  A3 Aprofundir en el funcionament dels sistemes turístics i adquirir coneixements sobre els principis de desenvolupament, gestió i governança de destinacions enoturístiques des d’una perspectiva sostenible, responsable i competitiva.
  A4 Aprofundir sobre les tipologies, tendències i dinàmiques dels mercats enoturístics per al disseny i el desenvolupament d’un pla de màrqueting que promogui el vi i les activitats enoturístiques.
  A5 Dissenyar i implantar estratègies innovadores per al desenvolupament de productes i destinacions d’enoturisme.
  A6 Dominar l’aplicació de les noves tecnologies en el camp de l’enoturisme.
  A7 Valorar el context històric, geogràfic, cultural i social de les regions productores de vi i integrar-lo en els programes d’innovació vitivinícola i en el disseny de productes per als consumidors enoturístics.
  A8 Percebre, apreciar i dominar la diversitat de característiques sensorials del vi i les tècniques de tast.
  A9 Participar en el conjunt d’activitats dutes a terme en empreses vitivinícoles i/o institucions vinculades al món de l’enoturisme, aplicant els coneixements adquirits en un context multidisciplinari.
  A10 Planificar, dissenyar i elaborar un projecte innovador d’enoturisme
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
  B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.Aclariments al model de competències

El model de competències de la URV s’ha actualitzat (Consell de Govern, 2015). Aquest model integra les competències Nuclears i Transversals. Pots consultar-ho a les Comptències Transversals.