2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial (1993)
 Subjects
  ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Code 20021001
Study programme
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial (1993)
Cycle 1st
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Troncal Third First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Gestió d'Empreses
Coordinator
TORRES CORONAS, MARIA TERESA
FONTS RIBAS, ALBERT
E-mail david.jimenez@urv.cat
Lecturers
JIMENEZ LOPEZ, DAVID
Web
Relevant information Aquest curs pretén que l’alumne adquireixi coneixements que li permetin aprofundir en la direcció d’operacions i en la seva aplicació pràctica. L’alumne ha de saber descriure un sistema de producció en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació, proveïdors, clients i entorn; identificar el conjunt de decisions que un gerent de producció ha de prendre, així com conèixer les seves eines de treball. El curs comença a una visió introductòria a la gestió d’empreses per continuar amb la Direcció d’operacions analitzant les decisions bàsiques que donen resposta a les preguntes què produir, com i quant, així com a les alternatives de millora del procés. El curs cobreix temes relacionats amb l’anàlisi de processos, gestió de materials, recursos humans i tecnologia, planificació de la producció i millora de la qualitat.