2007_08
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
castellano 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial (1993)
 Asignaturas
  ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
   Contenidos
tema Subtema
Mòdul 1.
Nocions generals sobre gestió d’empreses.
En aquest primer bloc l’alumne ha d’assolir quatre idees bàsiques sobre el món empresarial. S’explora el concepte de sistema econòmic i la influència dels mercats, l’entorn competitiu i l’oferta i demanda en l’activitat empresarial. Donat que cada vegada més les empreses inicien processos d’internacionalització és important entendre el concepte de globalització, la creixent interdependència econòmica i el diferent grau d’implicació internacional pel qual poden optar les empreses.
En aquest mòdul introductori és també important introduir a l’alumne en el concepte de responsabilitat social de l’empresa, així com en la tasca dels gestors: la presa de decisions.
Mòdul 2. Objectius i enllaç estratègic. En aquest segon bloc s’aproxima als objectius organitzatius, centrant-nos en el servei, la satisfacció i l’èxit del client. És important també comprendre la natura de l’estratègia com es crea valor per al client, entenent els conceptes d’avantatge competitiu i les estratègies de lideratge en costos i diferenciació.
Mòdul 3.
Disseny del procés.
Aquest mòdul està dissenyat per introduir a l’alumne en el món de la direcció d’operacions. Un cop establerts els objectius i prioritats competitives és important establir plans d’acció que busquen respondre a una sèrie de preguntes bàsiques:
• Què produir? Disseny de productes
• Com produir? Disseny de processos
• Quant i quan fabricar? Planificació i control de la capacitat
• On fabricar? Localització empresarial
L’estratègia de qualitat, aprovisionament, la gestió de personal i del a tecnologia acaben de configurar les decisions estratègiques clau de la direcció d’operacions.
Mòdul 4.
Cadena de subministrament.
Aquest mòdul pretén que l’alumne sigui capaç d’entendre les relacions sinèrgiques entre l’organització, els clients i els proveïdors analitzant-ne la dinàmica de la cadena de subministrament i els seus elements clau.