2012_13
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Química Industrial (1993)
 Asignaturas
  FUNDAMENTOS DE QUÍMICA
   Continguts
tema Subtema
1- La matèria: àtoms. models i estructures atòmiques. Configuracions electròniques d'àtoms i ions.
2- Estructura electrònica i taula periòdica. Periodicitat de protpietats atòmiques.
3- Enllaç químic: enllaç iònic, enllaç covalent. Geometria de les molècules i forces intermol.leculars.
4- Nomenclatura i formulació.
5- Les quantitats en química: mol i massa molecular. Determinació de ormules moleculars. Dissolucions, molaritat i molalitat.
6- Les reaccions químiques. Reaccions de precipitació, àcid-base i redox.
7- Estequiometria de reacció: reactiu limitant i rendiment.
8- Equilibri químic: llei d'acció de masses, constant d'equilibri, grau de dissociació, equilibris heterogenis. Factors que afecten l'equilibri.
9- Cinètica química: velocitat de reacció i factors que influeixen en la velocitat de reacció.
10- Electroquímica. Equació de Nernst.