2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Chemical Engineering (2010)
 Core Curriculum

GRAU D'ENGINYERIA QUÍMICA: EL CURRÍCULUM NUCLEAR

L’assoliment del Currículum Nuclear al Grau d’Enginyeria Química, s’ha articulat de la següent manera:

 

C1.1. Dominar un nivell intermedi de llengua estrangera, preferentment l'anglès (C1 URV)

 

 Acreditant la possessió del nivell B1 o B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües, es pot fer:

Ø  mitjançant la presentació d’un certificat reconegut (Taula d'equivalència de la competència nuclear 1[1]),

Ø  superant l’examen del nivell B1/B2 que ofereix el Servei Lingüístic de la URV.

 

 Els estudiants també podran optar per la via de la superació d’almenys 12 ECTS d'assignatures impartides en anglès[2] en la seva totalitat:

Ø  GEQ-4 (OPT): Sistemes i processos polimèrics (SPP) - 6 ECTS

Ø  GEQ-4 (OPT): Enginyeria de bioprocessos (EBP) - 6 ECTS

 

 Alternativament també s’accepta com a via d’assoliment de la competència cursar i superar almenys 12 ECTS d’assignatures, simultàniament als estudis de grau de la URV, dins d'un programa de mobilitat realitzat en parla anglesa, francesa, alemanya, italiana i portuguesa.

 Finalment, també es considera assolida la competència amb l'elaboració, presentació i defensa del Treball de Fi de Grau en anglès, i la superació de l’assignatura.

 

C1.2. Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació (C2 URV)

 

Es desenvolupa àmpliament durant el pas de l’alumne/a pel grau. De totes formes, l’avaluació de la competència es realitzarà específicament a les següents assignatures:

Ø  Fonaments d’enginyeria de processos (GEQ-1)

Ø  Processos i productes químics (GEQ-2)

Ø  Simulació i anàlisis de processos químics (GEQ-3)

Ø  Pràctiques de lideratge d’equips (GEQ-4)

Ø  Laboratori integrat de fenòmens de transport i mecànica de fluids (GEQ-2)

Ø  Laboratori integrat de termodinàmica i cinètica (GEQ-2)

Ø  Laboratori d’operacions unitàries (GEQ-3)

Ø  Treball de fi de grau (GEQ-4)

 

C1.3. Gestionar la informació i el coneixement (C3 URV)

 

La competència C1.3 es desenvolupa àmpliament durant el pas de l’alumne/a pel grau. No obstant, l’avaluació de la competència es realitzarà específicament a les següents assignatures:

Ø  Fonaments d’enginyeria de processos (GEQ-1)

Ø  Processos i productes químics (GEQ-2)

Ø  Simulació i anàlisis de processos químics (GEQ-3)

Ø  Pràctiques de lideratge d’equips (GEQ-4)

Ø  Laboratori integrat de fenòmens de transport i mecànica de fluids (GEQ-2)

Ø  Laboratori integrat de termodinàmica i cinètica (GEQ-2)

Ø  Laboratori d’operacions unitàries (GEQ-3)

Ø  Treball de fi de grau (GEQ-4)

 

C1.4. Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV (C4 URV)

 

A totes les assignatures, s’avaluarà la competència lingüística en les llengües oficials de la URV.

 

C2.1. Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional (C5 URV)

 

S’introduirà de forma integrada cursant les assignatures i activitats on també s’avaluarà aquesta competència (en total un equivalent a 3 crèdits ECTS):

Ø  Fonaments d’enginyeria de processos (GEQ-1)

Ø  Processos i productes químics (GEQ-2)

Ø  Simulació i anàlisis de processos químics (GEQ-3)

Ø  Pràctiques de lideratge d’equips (GEQ-4)

Ø  Pràctiques externes (GEQ-4)

Ø  Treball de fi de grau (GEQ-4)

Ø  Pla d’Acció Tutorial (PAT)

 

C2.2. Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional que l'estudiant es planteja a la universitat (C6 URV)

 

S’introduirà de forma integrada de forma integrada cursant les assignatures i activitats on s’avaluarà específicament aquesta competència:

Ø  Fonaments d’enginyeria de processos (GEQ-1)

Ø  Processos i productes químics (GEQ-2)

Ø  Simulació i anàlisis de processos químics (GEQ-3)

Ø  Pràctiques externes (GEQ-4)

Ø  Treball de fi de grau (GEQ-4)

Ø  Pla d’acció tutorial (PAT)

[1] http://www.urv.cat/estudis/credits/taula_equi_idiomes_B1_B2_14-15.html

[2] 6 ECTS si s’accedeix amb un títol d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Química Industrial (ETIQI)