2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Agricultural and Food Engineering (2010)
 Subjects
  COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1.1 Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria
Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software
Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.
Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.
S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors
Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en particular.
Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada cas concret.
Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.
Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.
Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.
Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no lineals
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes
 C1.4 Produce grammatically correct written texts
Produce well-structured, clear and rich written texts
Produce written texts that are appropriate to the communicative situation