2016_17
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Grado en Ingeniería Agroalimentaria (2010)
 Asignaturas
  COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
   Contenidos
tema Subtema
Introducció a la informàtica. Estructura d'un ordinador.
Elements maquinari d'un PC.
Sistemes operatius.
Xarxes d'ordenadors i internet.
Metodologia i tecnologia de la programació. Lleguatges de programació.
Tipus de programació.
Descripció de les comandes bàsiques de programació (control de flux, variables i workspace, ...).
Fitxers i bases dae dades. Introducció als fitxers (scripts i funcions).
Lectura i escriptura de fitxers.
Conceptes bàsics dels algoritmes. Algoritmes i convergència.
Programació estructurada. Variables, operacions i funcions.
Vectors i matrius.
Estructures de control: bucles i bifurcacions.
Representació gràfica de les dades. Utilització dels diferents tipus de gràfics a la visualització de dades teòriques o experimentals.
Regressió, errors i propagació. Els errors d'arrodoniment i aritmètica computacional.
Resolució de sistemes lineals. Resolució de sistemes d’equacions lineals i aplicació a problemes d’interès a l’enginyeria.
Equacions algebraiques no lineals. Precisió. Mètode de les substitucions successives. Mètode de la bisecció. Mètode de Newton-Raphson. Mètode de Newton-Raphson multivariable.
Polinomis i interpolació. Anàlisi de dades. Representació i ajust de polinomis. Mètodes d’interpolació i regressió. Aproximacio mínim quadràtica. Funcions d’anàlisis de dades.