2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.1
C1.4
Exercicis fets i recollits durant les hores de classe. La majoria d'aquests problemes es realitzaran de forma individual. Sempre que el professor ho indiqui alguns d’aquests exercicis es podran realitzar en grups de treball reduïts. 50%
Proves pràctiques
A1.1
C1.4
Es realitzaran de forma individual. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El alumnes que hagin suspès l'assignatura en avaluació continuada podrà presentar-se a l'examen de segona convocatòria. Aquesta convocatòria consistirà en un examen individual on hi haurà qüestions/problemes de la totalitat del temari de l'assignatura

La nota de la segona convocatòria es el 100% de la nota obtinguda en aquesta prova.

No està permesa la utilització de telèfons mòbils o d'altres dispositius de comunicació durant la realització de les proves d'avaluació. En cas d'infringir aquesta norma el professor actuarà tal i com indica l'article 24 de la Normativa Acadèmica i de Matrícula de la URV, considerant que s'ha realitzat una acció fraudulenta en activitats d'avaluació.